Prokurent odpowie za długi spółek

Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne została podpisana przez Prezydenta w dniu 9 czerwca 2015 roku – nowe zasady rozszerzające odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania spółki zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2016 roku. Od momentu wejścia w życie nowych przepisów, prokurenci odpowiedzialni będą za zobowiązania podmiotów  w których pełnią swoje funkcje w razie niezłożenia w terminie wniosku ... Przeczytaj więcej »

Nowe przepisy spadkowe

W dniu 1 kwietnia 2015 roku Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą przepisy prawa spadkowego, która weszła w życie 18 października 2015 roku. Najważniejsze zmiany Nowelizacja  ma na celu wyeliminowanie z prawa spadkowego fikcji prawnej prostego przyjęcia spadku stosowanej, w przypadku gdy spadkobierca nie złożył oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Dotychczas, jeżeli spadkobierca w ciągu sześciu miesięcy, nie złożył stosownego ... Przeczytaj więcej »

Nowa ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez instytucje finansowe weszła w życie

Walka klienta z instytucją finansową nie jest już walką Dawida z Goliatem. W dniu 11 października weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przed podmiot rynku finansowego i Rzeczniku Finansowym (dalej „Ustawa”), która jest ukłonem w stronę klientów instytucji finansowych, w tym zakładów ubezpieczeń. Od teraz, złożenie przez klienta powództwa do sądu powszechnego przestało ... Przeczytaj więcej »

Prezydent podpisał nowelizację prawa autorskiego

5 października 2015 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Głównym celem nowelizacji jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego regulacji prawa europejskiego, m.in. zmian w zakresie rozszerzenia dozwolonego użytku publicznego utworów. Warto zaznaczyć, że nowelizacja obejmuje regulacje dotyczące: zmian w zakresie dozwolonego użytku publicznego; zasad korzystania z utworów osieroconych oraz utworów niedostępnych w obrocie ... Przeczytaj więcej »

Karalność obrazy uczuć religijnych zgodna z Konstytucją

Karanie grzywną za przestępstwo obrazy uczuć religijnych jest zgodne z Konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Tym samym skarga piosenkarki – Doroty Rabczewskiej – została odrzucona. Dorota Rabczewska została skazana prawomocnie na grzywnę w kwocie 5 tysięcy złotych. Przyczyną skazania piosenkarki były jej słowa z wywiadu, według których „bardziej wierzy w dinozaury niż w Biblię. Ciężko wierzyć w coś, co napisał ... Przeczytaj więcej »

Odszkodowanie w wysokości trzykrotności wynagrodzenia twórcy niezgodne z Konstytucją

W wyroku z dnia 23 czerwca 2015 roku Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją uznał roszczenie o zapłatę trzykrotności wynagrodzenia w przypadku zawinionego naruszenia majątkowych praw autorskich przewidziane w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. B Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Ustawa”). Zgodnie z ww. przepisem Ustawy, podmiot, którego autorskie prawa ... Przeczytaj więcej »

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszły w życie zmienione przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) ( „Ustawa”), które wprowadziły przede wszystkim szereg zmian w zakresie funkcji i kompetencji Administratora Bezpieczeństwa Informacji („ABI”). Aktualnie obowiązujące przepisy stanowią, iż administrator danych osobowych może samodzielnie wdrażać i nadzorować ... Przeczytaj więcej »

ABC ochrony danych osobowych

Przedsiębiorca, niezależnie od branży, w której działa prowadząc działalność gospodarczą, prawie zawsze korzysta z danych osobowych. Ponieważ problematyka ochrony danych osobowych jest skomplikowana, często pojawiają się wątpliwości, w jaki sposób chronić dane osobowe czy jakie obowiązki spoczywają na administratorze danych osobowych w związku z przetwarzaniem z danych. Poniżej omawiamy podstawowe kwestie związane z ochroną danych osobowych. W związku z prowadzoną ... Przeczytaj więcej »

Nowe prawo restrukturyzacyjne

1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 roku zawierająca nowe  prawo restrukturyzacyjne. Nowa ustawa stanowi odpowiedź na wielokrotnie sygnalizowaną, zarówno przez środowiska prawnicze jak i przedsiębiorców, konieczność zmiany obecnie obowiązujących, skomplikowanych i kosztownych, procedur związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw mająca na celu uniknięcie ich upadłości. W jaki sposób ustawa ta pomoże przedsiębiorcom znajdującym się w ... Przeczytaj więcej »

Nowe przepisy dotyczące międzynarodowych spraw spadkowych

Od 17 sierpnia 2015 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące międzynarodowych spraw spadkowych. Wprowadzone zmiany będą szczególnie istotne dla tych obywateli polskich, którzy wyjechali poza granice kraju i zmienili lub planują zmienić swoje miejsce zwykłego pobytu na inne państwo członkowskie Unii Europejskiej. Nowe przepisu regulują zasady postępowania spadkowego m.in. w przypadku, gdy obywatel kraju Unii Europejskiej na stale zamieszkuje w kraju ... Przeczytaj więcej »