Większa ochrona lokatorów przed bezprawnymi praktykami właściciela budynku

W dniu 7 stycznia 2016 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 września 2015 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 1549) o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Zmiana dotychczasowych przepisów ma na celu zwiększenie ochrony lokatorów lokali mieszkalnych przed niektórymi działaniami ich właścicieli. Ustawodawca uzasadnił konieczność ... Przeczytaj więcej »

Nowe zasady oskładkowania umów zlecenia

W dniu 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 23 października 2014 roku, dokonująca zmiany w zasadach opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Dotychczasowe zasady obowiązują już tylko do końca grudnia 2015 roku. Co właściwie się zmieni? Dotychczas, w przypadku osób świadczących usługi na podstawie kilku umów zlecenia (jak również umów agencyjnych ... Przeczytaj więcej »

Prokurent odpowie za długi spółek

Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne została podpisana przez Prezydenta w dniu 9 czerwca 2015 roku – nowe zasady rozszerzające odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania spółki zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2016 roku. Od momentu wejścia w życie nowych przepisów, prokurenci odpowiedzialni będą za zobowiązania podmiotów  w których pełnią swoje funkcje w razie niezłożenia w terminie wniosku ... Przeczytaj więcej »

Nowe przepisy spadkowe

W dniu 1 kwietnia 2015 roku Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą przepisy prawa spadkowego, która weszła w życie 18 października 2015 roku. Najważniejsze zmiany Nowelizacja  ma na celu wyeliminowanie z prawa spadkowego fikcji prawnej prostego przyjęcia spadku stosowanej, w przypadku gdy spadkobierca nie złożył oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Dotychczas, jeżeli spadkobierca w ciągu sześciu miesięcy, nie złożył stosownego ... Przeczytaj więcej »

Nowa ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez instytucje finansowe weszła w życie

Walka klienta z instytucją finansową nie jest już walką Dawida z Goliatem. W dniu 11 października weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przed podmiot rynku finansowego i Rzeczniku Finansowym (dalej „Ustawa”), która jest ukłonem w stronę klientów instytucji finansowych, w tym zakładów ubezpieczeń. Od teraz, złożenie przez klienta powództwa do sądu powszechnego przestało ... Przeczytaj więcej »

Prezydent podpisał nowelizację prawa autorskiego

5 października 2015 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Głównym celem nowelizacji jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego regulacji prawa europejskiego, m.in. zmian w zakresie rozszerzenia dozwolonego użytku publicznego utworów. Warto zaznaczyć, że nowelizacja obejmuje regulacje dotyczące: zmian w zakresie dozwolonego użytku publicznego; zasad korzystania z utworów osieroconych oraz utworów niedostępnych w obrocie ... Przeczytaj więcej »

Karalność obrazy uczuć religijnych zgodna z Konstytucją

Karanie grzywną za przestępstwo obrazy uczuć religijnych jest zgodne z Konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Tym samym skarga piosenkarki – Doroty Rabczewskiej – została odrzucona. Dorota Rabczewska została skazana prawomocnie na grzywnę w kwocie 5 tysięcy złotych. Przyczyną skazania piosenkarki były jej słowa z wywiadu, według których „bardziej wierzy w dinozaury niż w Biblię. Ciężko wierzyć w coś, co napisał ... Przeczytaj więcej »

Odszkodowanie w wysokości trzykrotności wynagrodzenia twórcy niezgodne z Konstytucją

W wyroku z dnia 23 czerwca 2015 roku Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją uznał roszczenie o zapłatę trzykrotności wynagrodzenia w przypadku zawinionego naruszenia majątkowych praw autorskich przewidziane w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. B Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Ustawa”). Zgodnie z ww. przepisem Ustawy, podmiot, którego autorskie prawa ... Przeczytaj więcej »

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszły w życie zmienione przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) ( „Ustawa”), które wprowadziły przede wszystkim szereg zmian w zakresie funkcji i kompetencji Administratora Bezpieczeństwa Informacji („ABI”). Aktualnie obowiązujące przepisy stanowią, iż administrator danych osobowych może samodzielnie wdrażać i nadzorować ... Przeczytaj więcej »

ABC ochrony danych osobowych

Przedsiębiorca, niezależnie od branży, w której działa prowadząc działalność gospodarczą, prawie zawsze korzysta z danych osobowych. Ponieważ problematyka ochrony danych osobowych jest skomplikowana, często pojawiają się wątpliwości, w jaki sposób chronić dane osobowe czy jakie obowiązki spoczywają na administratorze danych osobowych w związku z przetwarzaniem z danych. Poniżej omawiamy podstawowe kwestie związane z ochroną danych osobowych. W związku z prowadzoną ... Przeczytaj więcej »