Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – najważniejsze zmiany

26 października 2015 r. Prezydent podpisał nowelę ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która ma uprościć procedury administracyjne dotyczące dokonywania wpisów, wykreśleń oraz sprostowań w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Nowe zmiany wejdą w życie 19 maja 2016 r. Uproszczenie i usprawnienie obsługi przedsiębiorców powinno przełożyć się na zmniejszenie liczby wniosków wymagających wszczęcia postępowania administracyjnego oraz skrócenie czasu ... Przeczytaj więcej »

Wyprzedaże, a prawa konsumentów

Jak wskazuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) sprzedawca, który informuje klientów, iż ubrania przecenione nie podlegają reklamacji – łamie prawo. Rzecz kupioną na wyprzedaży mamy prawo reklamować, ale już jej zwrot zależy tylko od dobrej woli sprzedawcy. Poniżej wskazujemy kilka podstawowych zasad, o których warto pamiętać w czasie sezonowych wyprzedaży: 2 lata – tyle wynosi czas na zgłoszenie reklamacji. ... Przeczytaj więcej »

Zmiany w prawie pracy w 2016 roku

22 lutego 2016 roku wchodzi w życie kilka dość istotnych zmian w prawie pracy, wprowadzonych Ustawą o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 roku. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich – w pigułce: • Tylko 3 rodzaje umów o pracę – po zmianie Kodeks Pracy będzie rozróżniał następujące rodzaje umów o pracę: na ... Przeczytaj więcej »

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

W dniu 1 stycznia 2016 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady opodatkowania wprowadzone do Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej „Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych”) uchwalone przez ustawodawcę w Ustawie z dnia 24 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (zwanej dalej „Ustawą Nowelizującą ... Przeczytaj więcej »

Większa ochrona lokatorów przed bezprawnymi praktykami właściciela budynku

W dniu 7 stycznia 2016 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 września 2015 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 1549) o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Zmiana dotychczasowych przepisów ma na celu zwiększenie ochrony lokatorów lokali mieszkalnych przed niektórymi działaniami ich właścicieli. Ustawodawca uzasadnił konieczność ... Przeczytaj więcej »

Nowe zasady oskładkowania umów zlecenia

W dniu 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 23 października 2014 roku, dokonująca zmiany w zasadach opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Dotychczasowe zasady obowiązują już tylko do końca grudnia 2015 roku. Co właściwie się zmieni? Dotychczas, w przypadku osób świadczących usługi na podstawie kilku umów zlecenia (jak również umów agencyjnych ... Przeczytaj więcej »

Prokurent odpowie za długi spółek

Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne została podpisana przez Prezydenta w dniu 9 czerwca 2015 roku – nowe zasady rozszerzające odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania spółki zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2016 roku. Od momentu wejścia w życie nowych przepisów, prokurenci odpowiedzialni będą za zobowiązania podmiotów  w których pełnią swoje funkcje w razie niezłożenia w terminie wniosku ... Przeczytaj więcej »

Nowe przepisy spadkowe

W dniu 1 kwietnia 2015 roku Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą przepisy prawa spadkowego, która weszła w życie 18 października 2015 roku. Najważniejsze zmiany Nowelizacja  ma na celu wyeliminowanie z prawa spadkowego fikcji prawnej prostego przyjęcia spadku stosowanej, w przypadku gdy spadkobierca nie złożył oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Dotychczas, jeżeli spadkobierca w ciągu sześciu miesięcy, nie złożył stosownego ... Przeczytaj więcej »

Nowa ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez instytucje finansowe weszła w życie

Walka klienta z instytucją finansową nie jest już walką Dawida z Goliatem. W dniu 11 października weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przed podmiot rynku finansowego i Rzeczniku Finansowym (dalej „Ustawa”), która jest ukłonem w stronę klientów instytucji finansowych, w tym zakładów ubezpieczeń. Od teraz, złożenie przez klienta powództwa do sądu powszechnego przestało ... Przeczytaj więcej »

Prezydent podpisał nowelizację prawa autorskiego

5 października 2015 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Głównym celem nowelizacji jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego regulacji prawa europejskiego, m.in. zmian w zakresie rozszerzenia dozwolonego użytku publicznego utworów. Warto zaznaczyć, że nowelizacja obejmuje regulacje dotyczące: zmian w zakresie dozwolonego użytku publicznego; zasad korzystania z utworów osieroconych oraz utworów niedostępnych w obrocie ... Przeczytaj więcej »