Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

W dniu 1 stycznia 2016 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady opodatkowania wprowadzone do Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej „Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych”) uchwalone przez ustawodawcę w Ustawie z dnia 24 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (zwanej dalej „Ustawą Nowelizującą 1”) oraz w Ustawie z dnia 25 listopada 2015 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej „Ustawą Nowelizującą 2”).

podatkiZmiany dotyczą, między innymi, art. 21 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zawiera katalog świadczeń wolnych od podatku dochodowego. Ustawą Nowelizującą 1 ustawodawca uzupełnił ww. art. 21 ust. 1 o następujące punkty:
• pkt. 8a, z którego wynika, że wolny od podatku dochodowego jest zasiłek macierzyński otrzymywany na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku oku o ubezpieczeniu społecznym rolników;
• pkt 82a zwalniający od podatku dochodowego kwoty podwyższenia uposażenia, o których mowa w:
– art. 121a ust. 3a ustawy o Policji,
– w art. 125 ust. 3a ustawy o Straży Granicznej,
– w art. 105a ust. 3a ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu,
– w art. 90 ust. 1ba ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
– w art. 96a ust. 3a ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego,
– w art. 102a ust. 3a ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnej, w art. 152a ust. 3a ustawy o Służbie Celnej,
– w art. 60a ust. 3a ustawy o Służbie Więziennej, oraz
– kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do wysokości kwoty zasiłku rodzicielskiego, o których mowa w art. 31 ust. 3a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby macierzyństwa.

Ustawodawca dodał również nowy przepis do Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. art. 52f. W wyniku tej zmiany, wolne od podatku dochodowego są także:
– zasiłek macierzyński przyznany na podstawie art. 20 Ustawy Nowelizującej 1,
– kwoty podwyższenia uposażenia oraz kwoty zasiłku macierzyńskiego przyznane na podstawie art. 21 Ustawy Nowelizującej 1.

Z kolei, Ustawa Nowelizująca 2 – jak wskazuje Kancelaria Prezydenta – ma na celu przeciwdziałanie przyznawaniu wyjątkowo wysokich odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa. W ocenie projektodawców ustawa powinna wpłynąć na zachowania stron takich kontraktów oraz dostosowanie wysokości odpraw i odszkodowań do rozsądnych i uczciwych standardów.

Ustawa zakłada wprowadzenie nowych zasad opodatkowania dwóch kategorii dochodów osób fizycznych, po pierwsze – odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, po drugie – odpraw lub odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług zarządzania, bądź rozwiązania jej przed upływem terminu, na który została zawarta. Dochody z tytułu odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, w części, w której wysokość odszkodowania przekracza wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go ze spółką w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania, podlegać będą zryczałtowanemu opodatkowaniu w wysokości 70% tej części należnego odszkodowania. Opodatkowaniu stawką w wysokości 70% podlegać będą również dochody z tytułu określonych w umowie o pracę lub umowie o świadczenie usług zarządzania odpraw lub odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług zarządzania lub rozwiązania jej przed upływem terminu, na który została zawarta – w części, w której ich wysokość przekracza trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług zarządzania. Podatek będzie pobierany bez pomniejszania przychodu o koszty jego uzyskania.

Powyższe zasady opodatkowania będą miały zastosowanie do osób, dla których podmiotami zobowiązanymi do zapłaty danego świadczenia są spółki, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego, państwowe osoby prawne lub komunalne osoby prawne dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, w tym także na podstawie porozumień z innymi osobami. Przepisy niniejszej ustawy mają zastosowanie do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2016 r.

Pozdrawiamy, Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Wspólnicy

Kancelaria zastrzega, że niniejszy artykuł zawiera jedynie ogólny zarys poruszonych w nim zagadnień. Artykuł nie stanowi porady prawnej, opinii prawnej, ani też analizy konkretnego stanu faktycznego. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości z Państwa strony, serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*