Większa ochrona lokatorów przed bezprawnymi praktykami właściciela budynku

W dniu 7 stycznia 2016 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 września 2015 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 1549) o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Zmiana dotychczasowych przepisów ma na celu zwiększenie ochrony lokatorów lokali mieszkalnych przed niektórymi działaniami ich właścicieli.

ID-100365544Ustawodawca uzasadnił konieczność zwiększenia ochrony praw lokatorów, wskazując na bezprawne zachowania właścicieli budynków, którzy dążąc do odebrania lokatorom wynajmowanych mieszkań, w najróżniejszy sposób utrudniają korzystanie z nich. Ingerencje właścicieli budynków polegają najczęściej na wyłączaniu prądu lub ogrzewania, czy odcinaniu dostępu do wody w lokalu. W skrajnych wypadkach, właściciele dopuszczają się dewastowania budynku w którym znajdują się lokale mieszkalne, zanieczyszczania oraz niszczenia jego części wspólnych np. poprzez usuwanie drzwi i okien z klatek schodowych.

Do momentu nowelizacji, art. 191 § 1 Kodeksu karnego nie obejmował ochroną lokatorów, wobec których stosowano przemoc polegającą na działaniach pośrednich, tj. działaniach wymierzonych wyłącznie w lokal lub budynek w którym znajduje się lokal mieszkalny zajmowanych przez lokatora. Przed nowelizacją, ww. przepis Kodeksu karnego obejmował jedynie bezpośrednią przemoc na lokatorze, a więc fizyczne oddziaływanie na lokatora w celu wymuszenia określonego zachowania, np. opuszczenia zajmowanego lokalu mieszkalnego. Zmiana Kodeksu karnego obowiązująca od 7 stycznia przewiduje, iż zastosowanie przemocy pośredniej, w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego lub stosowanie jej uporczywie, zagrożone będzie karą pozbawienia wolności do lat trzech.

Kolejną zmianą wprowadzaną przez ustawę z dnia 10 września 2015 roku dotyczącą przestępstwa z art. 191 § 1 Kodeksu karnego jest wprowadzenie trybu ścigania tego przestępstwa na wniosek pokrzywdzonego. Z chwilą złożenia wniosku przez podmiot do tego uprawniony, postępowanie będzie toczyło się z dalej już z urzędu.

W celu wprowadzenia całościowej ochrony lokatorów lokali mieszkalnych, ustawodawca ustawą z dnia 10 września 2015 roku zmienił również ustawę z dnia 7 lipca 2004 roku – Prawo budowlane poprzez wprowadzenie regulacji umożliwiających lokatorom podejmowanie działań w przypadku niewłaściwego postępowania właścicieli lokali. Budynek poddany zostanie obowiązkowej kontroli, jeżeli osoby zamieszkujące lokal mieszkalny zgłoszą dokonanie w nim nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń. Należy bowiem pamiętać, iż zgodnie z generalną zasadą prawa budowlanego – obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Nie oznacza to jednak, iż właściciel budynku uprawniony jest do dokonywania w nim niczym nie uzasadnionych zmian zmierzających jedynie do utrudnienia czy wręcz uniemożliwienia lokatorom użytkowania lokali znajdujących się w budynku.

Kontrolę, o której mowa powyżej, właściciel lub zarządca nieruchomości jest zobowiązany przeprowadzić w terminie 3 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszenia wymagań dotyczących budynku, organ nadzoru budowlanego nakaże, w drodze decyzji, usunięcie skutków ingerencji lub naruszeń lub przywrócenie stanu poprzedniego. W celu skrócenia postępowania w tym zakresie, ustawodawca przewidział, iż decyzja taka podlega natychmiastowemu wykonaniu i może być ogłoszona ustnie. Osoba, która nie zastosuje się do decyzji może zostać ukarana grzywną w wysokości do 2.000 zł.

Pozdrawiamy, Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Wspólnicy

Kancelaria zastrzega, że niniejszy artykuł zawiera jedynie ogólny zarys poruszonych w nim zagadnień. Artykuł nie stanowi porady prawnej, opinii prawnej, ani też analizy konkretnego stanu faktycznego. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości z Państwa strony, serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*