Prokurent odpowie za długi spółek

Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne została podpisana przez Prezydenta w dniu 9 czerwca 2015 roku – nowe zasady rozszerzające odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania spółki zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Od momentu wejścia w życie nowych przepisów, prokurenci odpowiedzialni będą za zobowiązania podmiotów  w których pełnią swoje funkcje w razie niezłożenia w terminie wniosku o upadłość. Wniosek o ogłoszenie upadłości będzie zatem zobowiązany złożyć każdy reprezentant spółki powołany do jej reprezentacji, a zatem nie tylko członkowie zarządu, ale również prokurenci ustanowieni w spółce. Zmiany te dotyczyć będą prokurentów powołanych po dniu 1 stycznia 2016 roku, jak i prokurentów sprawujących swą funkcję w tym dniu.

unnamed

Obecnie prokurent nie jest zobowiązany do składania wniosku o ogłoszenie upadłości reprezentowanego dłużnika. Nie ponosi zatem odpowiedzialności za zwłokę w złożeniu wniosku – w przeciwieństwie do członków zarządu osób prawnych, jak i reprezentantów jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną (np. wspólników spółek osobowych, takich jak spółka jawna czy spółka komandytowa). Nowe przepisy rozszerzają odpowiedzialność prokurenta – od 1 stycznia 2016 toku również prokurent zobowiązany będzie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości niewypłacalnego dłużnika w ustawowym, jednomiesięcznym terminie i ponosić będzie odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku w tym terminie. Prokurent będzie mógł uwolnić się od tej odpowiedzialności, jeśli udowodni, iż nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości bez swojej winy lub, ewentualnie, poprzez wykazanie, iż trwa postępowanie restrukturyzacyjne w reprezentowanym przez niego podmiocie albo, iż zatwierdzono układ z wierzycielami.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż nowe przepisy wprowadzają domniemanie prawne, zgodnie z którym, w przypadku dochodzenia odszkodowania przez wierzyciela niewypłacalnego podmiotu, domniemywa się, iż zaistniała szkoda obejmuje wysokość niezaspokojonej wierzytelności tego wierzyciela wobec dłużnika. Ustawodawca przerzuca zatem na prokurenta ciężar udowodnienia, iż szkoda powstała wskutek zawinionego niezłożenia przez prokurenta wniosku o ogłoszenie upadłości, była niższa niż wysokość wierzytelności przysługującej wierzycielowi. Nowe przepisy przyznają wierzycielowi również prawo do złożenia wniosku o orzeczenie wobec prokurenta zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Należy podkreślić, że wprowadzona ustawa znacznie zmienia pozycję prokurenta w strukturze spółki. W interesie prokurenta będzie zatem badanie kondycji finansowej spółki oraz płynności w regulowaniu zobowiązań. Wszelkie zaniedbania będą mogły skutkować poniesieniem przez niego odpowiedzialności.

Pozdrawiamy, Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Wspólnicy

Kancelaria zastrzega, że niniejszy artykuł zawiera jedynie ogólny zarys poruszonych w nim zagadnień. Artykuł nie stanowi porady prawnej, opinii prawnej, ani też analizy konkretnego stanu faktycznego. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości z Państwa strony, serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*