Elektroniczne postępowanie rejestrowe – od 1 lipca 2021 roku wnioski do KRS przedsiębiorcy złożą wyłącznie w formie elektronicznej.

W dniu 1 lipca 2021 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398), która wprowadziła długo oczekiwane, zmiany w sposobie składania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Gdzie złożyć wniosek?

Zgodnie z nową treścią art. 19 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W tym miejscu ustawa odwołuje się do systemu o nazwie „Portal Rejestrów Sądowych” dostępnego pod adresem https://prs.ms.gov.pl/.

Powyższe wiąże się z zaprzestaniem stosowania formularzy papierowych, których wypełnianie niejednokrotnie przysporzyło przedsiębiorcom nie lada problemów – zastąpią je interaktywne formularze dostępne w systemie informatycznym.

Co w przypadku gdy po 1 lipca 2021 roku wyślemy wniosek do KRS na tradycyjnych formularzach?

Art. 19 ust 7 Ustawy o KRS wskazuje, że wniosek złożony w innej formie niż za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i nieopłacony podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków.

Co ciekawe, zgodnie z ustępem 10 wspomnianego artykułu, wniosek złożony w formie innej niż za pośrednictwem systemu informatycznego, w przypadku jego zwrotu, może być ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeżeli wniosek ponownie złożony nie zawiera braków, wywołuje on skutek od daty pierwotnego wniesienia.

Jak podpisać wniosek elektroniczny?

Niezbędnym narzędziem do złożenia wniosku do KRS na nowych zasadach będzie podpis elektroniczny tj. kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym EPUAP.

Forma załączników do wniosku

W związku z digitalizacją wniosków do KRS, co do zasady ich załączniki powinny mieć taką samą formę, tj. format elektroniczny opatrzony jednym z dwóch opisanych powyżej podpisów. Składane dokumenty w wersji elektronicznej mogą mieć format pdf, doc, odt, txt oraz rtf.

W przypadku aktów notarialnych, zgodnie z art.19d Ustawy o KRS, wnioskodawca wskazuje na formularzu numer danego dokumentu w repozytorium aktów notarialnych.

W przypadku innych dokumentów, które nie spełniają wymagań dokumentu elektronicznego, istnieją dwie możliwości:

  1. po złożeniu wniosku, w terminie 3 dni, dosłać fizycznie dokument do KRS (wynika to z Art. 6944 KPC)
  2. w przypadku gdy jest reprezentowany w postępowaniu rejestrowym przez profesjonalnego pełnomocnika, radca prawny lub adwokat może poświadczyć kopię załącznika za zgodność z oryginałem własnym podpisem elektronicznym.

Jednym z nieodłącznych elementów wniosku jest opłata od wpisu – ta również uległa swoistej digitalizacji, gdyż od 1 lipca 2021 roku dokonamy jej za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych przed wysłaniem wniosku – nieuiszczenie opłaty uniemożliwia jego złożenie.

Wszelkie pisma z sądu wnioskodawca otrzyma również elektronicznie na adres e-mail oraz w module „Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych / Centralnej Informacji / MSiG”.

Jak będziemy w przyszłości przeglądali akta rejestrowe?

W następstwie zmian, istnieje już możliwość przeglądania dokumentów rejestrowych dowolnych spółek podlegających wpisowi do KRS za pośrednictwem Repozytorium Akt Rejestrowych dostępnego pod adresem https://rar.ms.gov.pl/.

Na chwile obecną nie odnajdziemy tam dokumentów, gdyż KRS nie udostępnia skanów już istniejących akt, aczkolwiek w przeciągu kilku miesięcy powinno ulec to zmianie.

Podsumowanie zmian

Zmiany należy ocenić pozytywnie. Skomplikowane dotychczas formularze KRS staną się nieco bardziej dostępne i przejrzyste, a wnioskodawcy powinni popełniać w nich mniej błędów. Sama procedura rejestrowa powinna trwać o wiele krócej, a rola profesjonalnego pełnomocnika zdecydowanie nabrała nowego znaczenia w kontekście możliwości poświadczania kopii dokumentów składanych za pośrednictwem nowego systemu.

Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Partnerzy Sp. p.

Kancelaria zastrzega, że niniejsza informacja zawiera jedynie ogólny zarys poruszonych w niej zagadnień. Informacja nie stanowi porady prawnej, opinii prawnej, ani też analizy konkretnego stanu faktycznego. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości z Państwa strony, serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*