Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych – zmiany w przepisach dotyczących rezygnacji ostatniego członka zarządu.

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie z dniem 1 marca br. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505) stanowi element Pakietu MŚP, czyli nowelizacji niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244). Wprowadza ona wiele istotnych zmian w prawie podatkowym, prawie pracy, ale także w Kodeksie spółek handlowych.

Zagadnienie w/w nowelizacji poruszyliśmy już w naszym kwietniowym artykule „Zmiany w KSH od 1 marca 2019 r.”. Teraz pochylimy się nieco bardziej nad jedną z ważniejszych zmian, a mianowicie kwestią rezygnacji zarządu. Problematyka ta zarówno w orzecznictwie, jak i doktrynie była bowiem przedmiotem szeregu przeciwstawnych stanowisk.

W celu rozwiązania problemów praktycznych związanych z adresatem oświadczenia o rezygnacji członka zarządu spółki kapitałowej w przypadku, gdy rezygnację składa członek zarządu jednoosobowego bądź ostatni członek zarządu wieloosobowego, w odniesieniu do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, ustawodawca dodał w art. 202 § 6 KSH, stanowiący, iż:

„Jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zaproszenie na zgromadzenie wspólników zawiera także oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników”.

Zwołanie zgromadzenia wspólników w trybie art. 2331 KSH nie będzie konieczne, jeżeli umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawierać będzie w tym zakresie inne postanowienia.

Natomiast poprzez dodanie § 51 i 52 do art. 369 KSH problemy te rozwiązano w odniesieniu do spółek akcyjnych

,,§ 51. Jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację radzie nadzorczej.

  • 52. Jeżeli żaden mandat w radzie nadzorczej nie jest obsadzony, członek zarządu składa rezygnację akcjonariuszom, zwołując jednocześnie walne zgromadzenie, o którym mowa w art. 3971, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu zawiera także oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano walne zgromadzenie.”

Zwołanie WZA w trybie art. 3971 KSH, nie będzie konieczne, jeżeli statut spółki akcyjnej zawierał będzie w tym zakresie inne postanowienia.

Wskutek tej nowelizacji zmniejszone zostanie ryzyko działania spółki kapitałowej bez zarządu, co wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo obrotu. Ostatni członek zarządu nie stanie się więźniem spółki, ponieważ nie dojdzie już do dodatkowego przedłużania okresu trwania mandatu takiego członka np. do czasu odbycia się pierwszego zgromadzenia wspólników czy walnego zgromadzenia, które wybrałoby nowy skład zarządu. Członek zarządu będzie miał również pewność, że jego rezygnacja została złożona skutecznie. Mając na uwadze powyższe należy ocenić te zmiany pozytywnie.

Niekorzystne dla członka zarządu będzie jednak wydłużenie okresu jego odpowiedzialności za zobowiązania spółki do dnia następującego po terminie zwołania zgromadzenia wspólników czy walnego zgromadzenia (w przypadku braku rady nadzorczej) o co najmniej 16 dni (zgodnie z art. 238 § 1 i 402 § 3 KSH zaproszenie powinno być wysłane na co najmniej 14 dni przed terminem zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia przy czym doliczyć do tego należy dzień zgromadzenia oraz dzień po zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu, kiedy rezygnacja staje się skuteczna).

Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Wspólnicy Sp. K.
Kancelaria zastrzega, że niniejsza informacja zawiera jedynie ogólny zarys poruszonych w niej zagadnień. Informacja nie stanowi porady prawnej, opinii prawnej, ani też analizy konkretnego stanu faktycznego. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości z Państwa strony, serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*