Zmiany w KSH od 1 marca 2019r.

Z dniem 1 marca br. weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505).

Znowelizowane przepisy rozwiązują spory interpretacyjne wynikające w dotychczasowym stanie prawnym z braku regulacji w zakresie art. 202 KSH w zakresie, w jakim powyższy artykuł mówi o rezygnacji członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz art. 193 KSH dot. działu dywidendy.

Wątpliwości wynikające z braku szczegółowych regulacji dot. procesu rezygnacji członka zarządu wynikały z rozbieżnych orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, które zajmowały trzy odmienne stanowiska w sprawie, kto powinien być adresatem oświadczenia woli członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji ze sprawowanej funkcji:

1)         członek zarządu lub prokurent zgodnie z art. 205 § 2 lub art. 373 § 2 KSH,

2)         rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z art. 210 § 1 KSH, a w spółce akcyjnej zgodnie art. 379 § 1 KSH

3)         organ uprawniony do powoływania członków zarządu

Do tej pory powyższe rozbieżności były rozstrzygane uchwałą 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2016 roku sygn. akt: III CZP 89/15 zgodnie z którą zastosowanie znajduje pkt. 1 – oświadczenie członka zarządu o rezygnacji z funkcji winno być złożone spółce reprezentowanej zgodnie z art. 205 § 2 lub art. 373 § 2 KSH, czyli przez członka zarządu lub prokurenta.

W praktyce, jeżeli zarząd był jednoosobowy zastosowanie powyższej interpretacji stawało się niemożliwe.

W celu uregulowania tej problematyki, ustawodawca dodał w art. 202 § 6, stanowiący iż

jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej”.

Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po zwołanym zgromadzeniu.

Następna zmiana wprowadzona przez nowelizację dot. § 3 oraz § 4 w art. 193 KSH:

– w przypadku, gdy uchwała zgromadzenia wspólników w przedmiocie wypłaty dywidendy nie precyzuje dnia dywidendy, uznaje się, iż jest to dzień powzięcia przedmiotowej uchwały (§3);

– jeżeli nie określono dnia wypłaty dywidendy, powinna zostać wypłacona niezwłocznie po dniu dywidendy (§4).

Dotychczasowe brzmienie art. 193 § 4 KSH budziło wątpliwości interpretacyjne w zakresie terminu wypłaty kwoty dywidendy. Po pierwsze brak było jednoznacznej regulacji sytuacji, gdy wspólnicy oraz zarząd nie podejmują decyzji o terminie wypłaty dywidendy. Po drugie dotychczasowe brzmienie art. 193 § 4 KSH nie nakładało na zarząd spółki z o.o. jakichkolwiek ograniczeń czasowych co do terminu wypłaty, co dawało możliwość działania wbrew wspólników.

Co istotne, ze względu na brak jakichkolwiek przepisów przejściowych, regulacje dotyczące dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy znajdą zastosowanie w przypadku podziału zysku za 2018 r., które to uchwały powinny zapaść do końca czerwca 2019 r.

Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Wspólnicy Sp. K.
Kancelaria zastrzega, że niniejsza informacja zawiera jedynie ogólny zarys poruszonych w niej zagadnień. Informacja nie stanowi porady prawnej, opinii prawnej, ani też analizy konkretnego stanu faktycznego. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości z Państwa strony, serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*