Zmiany w Ustawie o Ochronie Konkurencji i Konsumentów

W ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów („Ustawa”) ustawodawca z dniem 15/12/2018 wprowadził nowy art. 106b, dodając do katalogu kar pieniężnych nową karę nakładaną na osoby zarządzające przedsiębiorstwem.

Art. 106b [Nałożenie kary pieniężnej]

Prezes Urzędu może nałożyć na osobę zarządzającą karę pieniężną w wysokości do 2 000 000 zł, jeżeli osoba ta, w ramach sprawowania swojej funkcji w czasie trwania stwierdzonego naruszenia, umyślnie dopuściła przez swoje działanie lub zaniechanie do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazów określonych w art. 23a [Niedozwolone postanowienia umowne, zakaz stosowania] lub Art. 24 [Bezprawne lub godzące w dobre obyczaje działanie przedsiębiorcy]

Dotychczas, poza karami nakładanymi na przedsiębiorstwo, występowała jedna forma kary nakładanej na osobę zarządzającą (np. członka zarządu) zawarta w art. 106a Ustawy – obejmuje ona działania osoby zarządzającej, które naruszają zakazy określone w art. 6 ust. 1 pkt. 1-6 Ustawy, dotyczących porozumień ograniczających konkurencję.

Nowododany przepis art. 106b wprowadza odpowiedzialność osoby zarządzającej za szeroki katalog działań przedsiębiorcy, obejmujący m.in.

naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji oraz innych praktyk naruszający zbiorowy interes konsumentów, w tym zawieranie niedozwolonych postanowień umownych we wzorcach umów z konsumentami.

Nowa regulacja w przypadku umyślnego dopuszczenia się określonych działań przez osobę zarządzającą przedsiębiorstwem przewiduje nałożenie na tą osobę kary w wysokości do 2 milinów zł.

 

Podkreślić należy, że w nowej regulacji ustawodawca dosyć szeroko określił zakres penalizowanych działań – w szczególności należy zwrócić uwagę na art. 24 Ustawy, który w swojej treści zawiera odniesienie do nieuczciwych praktyk rynkowych oraz czynów nieuczciwej konkurencji, poprzez rozszerzenie zakazu na nieuczciwe praktyki rynkowe i czyny nieuczciwej konkurencji. Definicja legalna tych czynów znajduje się w odrębnych ustawach: Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Przez nieuczciwe praktyki rynkowe ustawodawca rozumie działanie przedsiębiorcy sprzeczne z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształcające lub mogące zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu. Do otwartego katalogu takich działań (oraz zaniechań) zalicza się m.in. wprowadzanie w błąd oraz agresywną praktykę rynkową.

„Wykazanie istnienia nieuczciwej praktyki rynkowej wymaga udowodnienia: a) popełnienia określonego czynu w postaci działania lub zaniechania, b) popełnienia tego czynu w relacjach B2C, c) sprzeczności tego czynu z prawem lub dobrymi obyczajami, d) istotnego zniekształcenia lub możliwości zniekształcenia zachowania przeciętnego konsumenta względem produktu.” [A. Michalak, Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz. Warszawa 2008].

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie lub zaniechanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Do otwartego katalogu czynów należą m.in. bezprawne ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa, wprowadzające w błąd oznaczanie produktów, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji – zakres ten jest bardzo szeroki.

Poza powyższymi regulacjami, na podstawie Ustawy karę finansową nakłada się na osobę fizyczną jedynie w sytuacjach określonych w art. 108 Ustawy, m.in. w przypadku utrudniania kontroli, niewykonania decyzji właściwego organu – z czego katalog działań zagrożonych karą ogranicza się do takich naruszeń, które mogą wystąpić w trakcie lub po zakończeniu postępowania.

Opisana powyżej nowelizacja wprowadza, obok funkcjonującej już odpowiedzialności osoby zarządzającej za naruszenie przepisów UOKiK dotyczących nadużyć i wykroczeń przeciwko innemu przedsiębiorcy, znacznie szerszą odpowiedzialność osoby zarządzającej za naruszenie przepisów, obejmujących również stosunki konsument – przedsiębiorca.

Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Wspólnicy Sp. K.

Kancelaria zastrzega, że niniejsza informacja zawiera jedynie ogólny zarys poruszonych w niej zagadnień. Informacja nie stanowi porady prawnej, opinii prawnej, ani też analizy konkretnego stanu faktycznego. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości z Państwa strony, serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*