Zmiany w przepisach dotyczących sporządzania oraz składania sprawozdań finansowych obowiązujące od 1 października 2018

Znalezione obrazy dla zapytania sprawozdanie finansoweW związku z nowelizacją Ustawy z dnia 29 września 1994  r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.), z dniem 1 października 2018 roku wchodzą w życie zmienione przepisy dotyczące sporządzania oraz składania sprawozdań finansowych.

We wpisie na naszym blogu z dnia 22 marca 2018 wyjaśnialiśmy, że od 15 marca 2018 ustawodawca zastąpił obowiązek składania rocznego sprawozdania finansowego do KRS w formie papierowej, wymogiem jego dokonania w formie elektronicznej za pośrednictwem RDF (Repozytorium Dokumentów Finansowych) znajdującym się na stronie ekrs.ms.gov.pl.

Pomiędzy powyższą datą a 1 października, przedsiębiorca mógł złożyć wspomniane dokumenty w postaci skanu wersji papierowej – od dnia wejścia w życie omawianej nowelizacji, z kilkoma wyjątkami, taka możliwość już nie istnieje.

Nowelizacja wprowadza następujące zmiany:

1) Dla każdego dokumentu z poniższego rodzaju wprowadza się obowiązek postaci elektronicznej (w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) – dokumenty musza byś podpisane elektronicznie przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu i w tym formacie załączone do systemu RDF):

– roczne sprawozdanie finansowe

– sprawozdanie z działalności,

– sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej,

– opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego,

– skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe,

– sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej,

– sprawozdanie z działalności jednostki dominującej,

– skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej,

2) Nie ma obowiązku postaci elektronicznej dla dokumentów: (tzn. mogą mieć postać skanów)

– Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego

– Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty.

3) Następujące sprawozdania muszą być sporządzone w formacie JPK oraz podpisane elektronicznie:

– Sprawozdania finansowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców sporządzone od 1 października 2018, niesporządzone zgodnie z MSR;

– Skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone od 1 października 2018, niesporządzone zgodnie z MSR (Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości)

4) Nie muszą być sporządzane w formacie JPK:

– sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSR.

– skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSR.

Jednocześnie zwiększa się katalog osób uprawnionych do podpisywania zgłoszenia w Repozytorium Dokumentów Finansowych (i podpisywania skanów dokumentów, dla których nie jest wymagania postać elektroniczna).

Obecnie ten katalog obejmuje następujące osoby:

  • Osoby wskazane w Dziale II KRS w rubryce 1 w podrubryce 1 i 2 które nie zostały zawieszone w czynnościach;
  • Osoby wskazane w Dziale II KRS w rubryce 4 (reprezentanci oddziału przedsiębiorcy zagranicznego);
  • Osoby wskazane w dziale II KRS w rubryce 3 (prokurenci);
  • Likwidator, syndyk oraz zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym wskazani w dziale VI rejestru.

Powyższe osoby, aby móc podpisać zgłoszenie, muszą mieć ujawniony w KRS numer PESEL.

W związku z faktem, iż wielu przedsiębiorców składa sprawozdania w terminie po 1 października, pojawiają się pytania dotyczące przepisów przejściowych oraz właściwej formy składanych dokumentów. Wątpliwości te rozwiewa Ministerstwo Sprawiedliwości, oznajmiając za pośrednictwem portalu ekrs.ms.gov.pl, że „Dokumenty finansowe sporządzone przed 1 października 2018 są składane według dotychczasowych zasad”.

Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy zwlekali ze złożeniem już sporządzonych sprawozdań, nie są zobowiązani do zmiany ich formatu, nawet jeżeli złożą je po terminie wejścia w życie zmian w Ustawie o rachunkowości.

Odnośnie zmian dotyczących składania sprawozdań do Urzędu Skarbowego – do ich złożenia nie jest potrzebne pełnomocnictwo – możemy je wysłać pocztą, złożyć osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej. Nowe przepisy stosuje się do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2018 r. – w związku z tym, nawet jeżeli składalibyśmy sprawozdanie fin. do US dopiero w poniedziałek 1 października, to nadal będziemy to robić w formie papierowej – wynika to z przepisów przejściowych, tj. z  art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Przepisy ustaw zmienianych w art. 1-3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r).

 

Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Wspólnicy Sp. k.

Kancelaria zastrzega, że niniejszy artykuł zawiera jedynie ogólny zarys poruszonych w nim zagadnień. Artykuł nie stanowi porady prawnej, opinii prawnej, ani też analizy konkretnego stanu faktycznego. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości z Państwa strony, serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*