Nowe przepisy dotyczące międzynarodowych spraw spadkowych

Od 17 sierpnia 2015 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące międzynarodowych spraw spadkowych.

Wprowadzone zmiany będą szczególnie istotne dla tych obywateli polskich, którzy wyjechali poza granice kraju i zmienili lub planują zmienić swoje miejsce zwykłego pobytu na inne państwo członkowskie Unii Europejskiej. Nowe przepisu regulują zasady postępowania spadkowego m.in. w przypadku, gdy obywatel kraju Unii Europejskiej na stale zamieszkuje w kraju UE innym, niż kraj którego jest obywatelem.

R 11 copy

Nowe prawo obowiązuje w całej Unii Europejskiej

W dniu 17 sierpnia 2015 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 650/2012 z 4 lipca 20014 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (dalej: „rozporządzenie”).

Razem z rozporządzeniem w życie weszła ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw, które uzupełnia to rozporządzenie w zakresie niezbędnym do jego skutecznego stosowania w Polsce.

W jakich sprawach rozporządzenie będzie mieć zastosowanie?

We wszystkich sprawach spadkowych, czyli sprawach dotyczących dziedziczenia, po osobach zmarłych w dniu 17 sierpnia 2015 r. lub po tym dniu.

Czy nowe przepisy obowiązują w całej Unii Europejskiej?

Jednolite prawo wprowadzone zostało w całej UE z wyjątkiem Danii, Irlandii oraz Wielkiej Brytanii.

Jeden spadek – jeden sąd – jedno prawo

Najważniejszą zmianą wprowadzaną przez rozporządzenie jest wprowadzenie jednolitych zasad odnośnie postępowania spadkowego w zakresie sądu, który ma prowadzić sprawę spadkową oraz prawa według którego ma być prowadzone postępowanie spadkowe. Wszystkie kwestie dotyczące całego spadku po danej osobie, tj. wszystkich jego składników majątkowych, niezależnie w jakim kraju UE są zlokalizowane, będą rozstrzygane przez sądy jednego państwa członkowskiego przy zastosowaniu przepisów jednego prawodawstwa. To znaczy, że uniknie się konieczności prowadzenia postępowań w kilku państwach członkowskich Unii Europejskiej, co pozwoli na szybsze załatwienie sprawy.

Europejskie Poświadczenie Spadkowe

To nowy dokument potwierdzający, że osoba w nim wymieniona posiada określone w tym dokumencie prawa do spadku. Dokument ten przede wszystkim ułatwi zainteresowanym wykazywanie praw do spadku w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W Polsce dokument udostępniony zostaje przez sąd rejonowy albo u notariusza – wyboru dokonuje wnioskodawca.

Prawo materialne bez zmian

Rozporządzenie pomija kwestie dotyczące materialnego prawa spadkowego i nie reguluje kwestii związanych m.in. z osobami powołanymi do dziedziczenia, kolejnością dziedziczenia, działem spadku, odpowiedzialnością za długi spadkowe. Te kwestie pozostawione są do wewnętrznej regulacji poszczególnych państw członkowskich. W Polsce regulowane są przez przepisy Kodeksu cywilnego.

Korzyści

Autorzy oraz prawnicy podkreślają, że nowe przepisy zwiększają pewność prawa i przewidywalność rozstrzygnięć sądowych w międzynarodowych sprawach. Również usprawniają i skracają sam proces postępowania i ułatwiają realizację praw spadkobierców do składników majątku spadkowego położonych za granicą.

Pozdrawiamy, Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Wspólnicy

Kancelaria zastrzega, że niniejszy artykuł zawiera jedynie ogólny zarys poruszonych w nim zagadnień. Artykuł nie stanowi porady prawnej, opinii prawnej, ani też analizy konkretnego stanu faktycznego. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości z Państwa strony, serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*