OD 1.01.2018 REJESTR DŁUŻNIKÓW NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH

Od 1 stycznia 2018 roku zostanie uruchomiony Rejestr Należności Publicznoprawnych, który będzie udostępniał informacje zainteresowanym podmiotom za pośrednictwem Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów. Rejestr Należności Publicznoprawnych został wprowadzony ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. 2017, poz. 933). Ustawa w tej części zacznie obowiązywać od dnia 1.01.2018 r.

zdjRejestr prowadzony będzie w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i obejmie informacje dotyczące podmiotów posiadających zadłużenie publicznoprawne przekraczające wraz z odsetkami kwotę 5 tys. złotych.

Głównym celem nowego rejestru jest usprawnienie ściągania zobowiązań – zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych.

Dane udostępnione w rejestrze

W rejestrze gromadzone będą informacje o należnościach pieniężnych, podlegających egzekucji administracyjnej, wynikające m.in. z decyzji, postanowienia lub innego orzeczenia, które jest ostateczne, jak również z prawomocnego wyroku, postanowienia lub mandatu karnego wydanego na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego, Kodeksu karnego lub postępowania w sprawach o wykroczenia. Takimi należnościami są m.in. składki ZUS, cło, podatki, mandaty skarbowe.

Ponadto, w rejestrze znajdą się przede wszystkim dane identyfikacyjne dłużnika, wierzyciela, a także wysokość należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia jej w terminie (jeżeli w danym przypadku pobiera się odsetki) wraz z rodzajem i podstawą prawną tej należności.

Przed wprowadzeniu do rejestru danych, o których mowa wyżej wierzyciel, którym jest naczelnik urzędu skarbowego albo jednostkę samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydent miasta) doręczy dłużnikowi zawiadomienie o zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze. Zawiadomienie to może być doręczone wraz z pisemnym upomnieniem, zawierającym wezwanie do wykonania obowiązku. Jeżeli dłużnik nie ureguluje zaległej należności, wpis zostanie dokonany po upływie 30 dni od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia.

Prawo dłużnika do sprzeciwu

Dłużnik ma prawo wnieść do wierzyciela sprzeciw w przypadku, gdy otrzyma wspomniane zawiadomienie o zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze oraz w sytuacji, gdy jego dane zostaną ujawnione w rejestrze. W sprzeciwie dłużnik może kwestionować istnienie lub wysokość należności pieniężnej lub odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie.

Wniesienie sprzeciwu, w przypadku gdy wpis w rejestrze został dokonany, nie powoduje automatycznego usunięcia danych z rejestru. Dopiero w przypadku uwzględnienia sprzeciwu wierzyciel wprowadza do rejestru zmianę albo wykreśla z rejestru dane w odpowiednim zakresie.

Co ważne, wniesienie sprzeciwu nie stanowi przeszkody do wszczęcia lub prowadzenia egzekucji administracyjnej należności pieniężnej, o której dane są wprowadzone do rejestru.

Na postanowienie wierzyciela o odmowie uwzględnienia sprzeciwu przysługuje zażalenie, zaś od postanowienia w przedmiocie rozpoznania zażalenia, o którym mowa wyżej, przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Udostępnienie danych z rejestru podmiotom zainteresowanym

Dane o dłużnikach zapisanych w Rejestrze Należności Publicznoprawnych będą udostępniane zainteresowanemu podmiotowi po jego uwierzytelnieniu na Portalu Podatkowym za pomocą profilu ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Poza tym, dłużnikowi będą udostępniane informacje o:

– podmiocie który wystąpił o udostępnienie danych z rejestru,

– dacie wystąpienia podmiotu o udostępnienie danych dotyczących dłużnika.

W przypadku danych dotyczących dłużnika będącego osobą fizyczną lub nierezydentem w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będącym osobą fizyczną, są one udostępnianie na wniosek podmiotu, który oświadczy że posiada ważne, pisemne upoważnienie tego dłużnika.

Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Wspólnicy Sp. k.

Kancelaria zastrzega, że niniejszy artykuł zawiera jedynie ogólny zarys poruszonych w nim zagadnień. Artykuł nie stanowi porady prawnej, opinii prawnej, ani też analizy konkretnego stanu faktycznego. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości z Państwa strony, serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*