Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym – wymogi formalne

Postępowanie upadłościowe to procedura regulująca zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnego dłużnika, w stosunku do którego sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Postępowanie upadłościowe może być prowadzone w dwóch trybach: likwidacyjnym – upadłość obejmująca likwidację majątku upadłego oraz układowym – upadłość z możliwością zawarcia układu.

ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI

Wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, jeżeli niezbędne jest ustalenie jego wierzytelności, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić sędziemu-komisarzowi swoją wierzytelność, chociażby jego wierzytelność była zabezpieczona hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską lub przez inny wpis w księdze wieczystej lub w rejestrze okrętowym.

537387870Zgłoszeniu podlegają wierzytelności powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, choćby termin ich płatności jeszcze nie nastąpił (nie były jeszcze wymagalne).

Wierzytelności powstałe po dniu ogłoszenia upadłości nie podlegają zgłoszeniu i nie są umieszczane na liście wierzytelności. Ich zaspokojenie następuje przez syndyka na bieżąco w miarę wpływu do masy upadłości stosownych sum, zaś w ich braku w drodze podziału funduszów masy upadłości.

Co ważne, brak zgłoszenia wierzytelności powoduje, iż wierzyciel nie zostanie wciągnięty na listę wierzytelności i nie będzie uczestniczył w podziale funduszów masy upadłości (nie uzyska zaspokojenia).

FORMA ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach, kierując je na adres sądu upadłościowego, który wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Do pisma zgłaszający wierzytelność dołącza oryginał lub notarialnie poświadczony odpis dokumentu uzasadniającego zgłoszenie. Poświadczenia odpisów może dokonać także radca prawny lub adwokat, będący pełnomocnikiem wierzyciela, który zgłasza wierzytelność.

ZAWARTOŚĆ ZGŁOSZENIA

W zgłoszeniu wierzytelności należy podać:

  • imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
  • określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
  • dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność;
  • kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;
  • zabezpieczenia związane z wierzytelnością;
  • w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
  • stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym;
  • jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym – ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj.

Określając kwotę zgłoszonej wierzytelności wierzyciel powinien podać osobno kwotę należności głównej oraz kwotę należności ubocznych [odsetek oraz innych kosztów (np. kosztów procesu, kosztów postępowania egzekucyjnego)].

TERMIN ZGŁOSZENIA

Wierzytelność należy zgłosić w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. Termin zgłaszania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym wynosi 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (od 1 lutego 2018 r. w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości – przyp. red.).

KOSZTY ZGŁOSZENIA WIERZYTELNOŚCI

Zgłoszenie wierzytelności nie podlega opłacie sądowej. Wyjątkowo wierzyciel może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów postępowania upadłościowego, jakie wynikły ze zgłoszenia wierzytelności po terminie.

LISTA WIERZYTELNOŚCI

Po upływie terminu do zgłoszenia wierzytelności i sprawdzeniu zgłoszonych wierzytelności syndyk niezwłocznie sporządza listę wierzytelności, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu okresu przewidzianego do zgłaszania wierzytelności.

Syndyk przekazuje listę wierzytelności sędziemu-komisarzowi w formie elektronicznej. Obwieszczenia o sporządzeniu listy wierzytelności dokonuje się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (od 1 lutego 2018 r. w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości – przyp. red.).

Do dnia utworzenia Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości o sporządzeniu listy wierzytelności przez syndyka sędzia-komisarz ogłosi dwukrotnie. Raz poprzez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, drugi raz natomiast poprzez wyłożenie listy w sekretariacie sądu. Wgląd do sporządzonej listy ma zaś każdy zainteresowany, ponieważ sporządzoną listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie sądu w godzinach jego urzędowania.

Wierzyciel, którego wierzytelność nie została uznana na liście wierzytelności lub wierzyciel, który sprzeciwia się uznania wierzytelności innego wierzyciela umieszczonego na liście, może wnieść sprzeciw w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu – komisarzowi.

Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Wspólnicy Sp. k.

Kancelaria zastrzega, że niniejszy artykuł zawiera jedynie ogólny zarys poruszonych w nim zagadnień. Artykuł nie stanowi porady prawnej, opinii prawnej, ani też analizy konkretnego stanu faktycznego. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości z Państwa strony, serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*