Od 1.06.2017 r. dodatkowe oświadczenia do KRS dotyczące cudzoziemców

Z dniem 1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. („ustawa o KRS”) wprowadzona ustawą z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw („ustawa zmieniająca”).

Oświadczenie cudzoziemca dołączane do wniosku o wpis do rejestru lub zmianę wpisu

W wyniku nowelizacji – na podstawie nowo dodanego art. 19c ustawy o KRS – obcokrajowcy zakładający spółki prawa handlowego lub dokonujący w nich zmian będą zobowiązani składać do sądu rejestrowego dodatkowe oświadczenia.

shutterstock_248476288Zgodnie z nowym brzmieniem art. 19c ustawy o KRS, we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców lub zmianę wpisu obejmującą nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków oraz w przypadku złożenia do akt rejestrowych dokumentów w trybie art. 9 ust. 2, zawierających informacje o zmianach wspólników spółki, wnioskodawca zamieszcza oświadczenie, czy jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

W przypadku posiadania statusu cudzoziemca wnioskodawca jest zobowiązany zamieścić także oświadczenie, czy jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Definicja cudzoziemca (art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców)

W rozumieniu ustawy „cudzoziemcem” jest:

1) osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego,

2) osoba prawna mająca siedzibę za granicą,

3) nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych,

4) osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej, która ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w poprzednich punktach.

W przypadku spółki handlowej za kontrolowaną, w rozumieniu ustawy, uważa się spółkę, w której cudzoziemiec lub cudzoziemcy dysponują bezpośrednio lub pośrednio powyżej 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami, albo mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów art. 4 § 1 pkt 4 lit. b lub c, lub e Kodeksu spółek handlowych.

Obowiązki sądu rejestrowego

W uzasadnieniu projektu nowelizacji wskazano, że powyższe oświadczenia mają być dla sądów rejestrowych podstawowym źródłem informacji o statusie danego podmiotu i dużym ułatwieniem w realizacji obowiązku wynikającego ze znowelizowanego art. 8a ust. 2 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Zgodnie bowiem z art. 8a ust. 2 pkt 2 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, sąd rejestrowy ma obowiązek przesłać ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, w terminie 7 dni od dnia sporządzenia:

  • odpis prawomocnego orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku oraz odpis prawomocnego orzeczenia, na którego podstawie cudzoziemiec nabył nieruchomość położoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nabył lub objął udziały, akcje lub ogół praw i obowiązków w spółce handlowej, w tym odpis europejskiego poświadczenia spadkowego;
  • kopie dokumentów złożonych do akt rejestrowych, z których wynika, że doszło do nabycia lub objęcia udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków przez cudzoziemca w spółce handlowej będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności kopie umów, orzeczeń sądowych, aktów poświadczenia dziedziczenia wraz z protokołami dziedziczenia, list wspólników, a w przypadku gdy nabycie lub objęcie podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców – także odpisy wydanych w tym przedmiocie postanowień.

W uzasadnieniu wskazano również, że „ w aktualnym stanie prawnym sądy wysyłają wyłącznie te postanowienia, co do których z akt rejestrowych wprost wynika, że akcje lub udziały zostały nabyte lub objęte przez cudzoziemca. Problem powstaje wtedy, gdy transakcja jest zawierana przez polską spółkę prawa handlowego. Spółka ta może być kontrolowana przez kapitał zagraniczny, a co za tym idzie może być cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, ale wymaga to przeprowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających, do których sąd nie jest zobowiązany. W praktyce oznacza to, że nie wszystkie wymagane postanowienia sądu są przesyłane do ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Dodanie proponowanego przepisu zminimalizuje powyższy problem”.

W jakiej formie oświadczenie?

Zgodnie z art. 19c ust. 1 ustawy o KRS oświadczenie będzie częścią wniosku o wpis (lub jego zmianę) do rejestru przedsiębiorców obejmującego nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków w spółce handlowej, która jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej na terytorium Polski. Oświadczenie to ma się również znaleźć w dokumentach o zmianach wspólników spółki składanych do akt rejestrowych w trybie art. 9 ust. 2 ustawy o KRS.

Należy jednak wskazać, iż do dnia umieszczenia niniejszego artykułu, tj. 30 czerwca 2017 r., wzory formularzy wniosków o wpis w KRS nie zostały dostosowane do tego przepisu.

Kogo dotyczy obowiązek złożenia oświadczenia?

Obowiązek składania oświadczeń nie dotyczy tych cudzoziemców, którzy figurują w rejestrze przedsiębiorców. Chyba że będą oni dokonywać zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców. Wynika to z art. 6 ustawy zmieniającej, który wskazuje, że obowiązki wprowadzane jej regulacjami dotyczą zdarzeń, które wystąpią po jej wejściu w życie. A zatem w odniesieniu do oświadczeń cudzoziemców – od dnia 1 czerwca 2017 r. (art. 8 ustawy zmieniającej).

Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Wspólnicy Sp. k.

Kancelaria zastrzega, że niniejszy artykuł zawiera jedynie ogólny zarys poruszonych w nim zagadnień. Artykuł nie stanowi porady prawnej, opinii prawnej, ani też analizy konkretnego stanu faktycznego. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości z Państwa strony, serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*