Minimalna stawka za godzinę pracy dla zleceniobiorców i samozatrudnionych

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 1265; dalej – Nowelizacja).

backgroundNowelizacja wprowadza minimalną stawkę godzinową (w 2017 r. – 13 zł brutto za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług) oraz wskazuje dwie grupy uprawnionych do minimalnego wynagrodzenia od dnia 1 stycznia 2017 r., tj:

  • osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami albo
  • osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej

– która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego na rzecz przedsiębiorcy albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności. Chodzi tu więc o umowy zlecenia oraz o umowy o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Gwarancja minimalnej stawki za godzinę pracy nie znajdzie zastosowania do:

  • umów, na podstawie których o miejscu lub czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne;
  • umów dotyczących usług opiekuńczych i bytowych realizowanych przez prowadzenie rodzinnego domu pomocy;
  • umów dotyczących m.in. opieki nad dzieckiem umieszczonym w rodzinie zastępczej, jeżeli usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż doba;
  • umów polegających na sprawowaniu opieki nad grupą osób lub osobami podczas wycieczek lub wypoczynków, jeżeli usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż doba;
  • umów dotyczących opieki domowej nad osobą niepełnosprawną, przewlekle chorą lub w podeszłym wieku, jeżeli usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż doba, w wyjątkiem przypadku świadczenia usług we wszelkich placówkach świadczących całodobowe usługi dla ww. osób.

Od 1 stycznia 2017 r. wysokość wynagrodzenia w przypadku zleceniobiorców i samozatrudnionych powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość stawki za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej, która będzie corocznie waloryzowana. W 2017 r. jest to 13 zł brutto za godzinę pracy, a w kolejnych latach kalendarzowych stawka ta będzie wzrastać o taki sam procent, o jaki wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W przypadku gdy wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie nie zapewnia przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej, osobom tym przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej. Wypłacenie przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenia niższego niż minimalna stawka godzinowa stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1000 do 30 000 złotych.

Ponadto, wynagrodzenie musi być wypłacane w formie pieniężnej, a jeżeli umowa trwa dłużej niż miesiąc, musi być wypłacane przynajmniej raz w miesiącu.

W przypadku umów zlecenia oraz o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, strony muszą określić w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. W przypadku gdy strony w umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

Nowelizacja ma zastosowanie do wszystkich umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług – również tych, które zostały zawarte przed dniem 1 stycznia 2017 r.

Pozdrawiamy, Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Wspólnicy

Kancelaria zastrzega, że niniejszy artykuł zawiera jedynie ogólny zarys poruszonych w nim zagadnień. Artykuł nie stanowi porady prawnej, opinii prawnej, ani też analizy konkretnego stanu faktycznego. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości z Państwa strony, serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*