Od 2017 r. płatności powyżej 15 000 zł tylko bezgotówkowo

money-1386324_640Z dniem 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustaw o PIT i CIT, która dotyczy obniżenia limitu płatności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy.

Zmiana w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej dotycząca limitu płatności

Obecne brzmienie art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm., dalej „u.s.d.g.”) wskazuje, iż dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 EUR przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Od 2017 r. obecny limit 15 000 EUR ma być zastąpiony kwotą 15 000 zł, przy czym transakcje wyrażone w walutach obcych będą przeliczane na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Zmiana w ustawach o CIT i PIT

W ustawach o podatkach dochodowych PIT i CIT wprowadzona zostanie zasada przewidująca, że podatnicy nie będą mogli zaliczać kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w której płatność dokonana została bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

„Oznacza to powiązanie wymagania dokonywania określonych rozliczeń za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy zgodnie z regulacjami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ze sferą rozliczeń podatkowych poprzez zastosowanie mechanizmu wyłączenia (korygowania) z kosztów podatkowych przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych płatności dokonywanych z naruszeniem regulacji art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej” – napisano w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP.

W uzasadnieniu przyjętych rozwiązań wskazano, iż celem wprowadzonych zmian, poza postulatem przejrzystości obrotu gospodarczego, jest przede wszystkim zapobieganie nierealizowaniu przez przedsiębiorców obowiązków podatkowych, poprzez wykrycie niezaewidencjonowanego przychodu z prowadzonej działalności dla celów ich opodatkowania.

W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 u.s.d.g. została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy:

  • będą zobowiązani zmniejszyć koszty uzyskania przychodów albo
  • w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – będą zobowiązani zwiększyć przychody

– w miesiącu, w którym zostanie dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Powyższe regulacje dot. zmniejszenia kosztów podatkowych lub zwiększenia kosztów, podatnicy będą stosować także w przypadku:

  • nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych;
  • dokonania płatności po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej lub po likwidacji działów specjalnych produkcji rolnej,
  • po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub
  • po zmianie zasad ustalania dochodu – w odniesieniu do działów specjalnych produkcji rolnej

– z tym że zmniejszenie albo zwiększenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów następować będzie za rok podatkowy, w którym nastąpiła likwidacja tej działalności lub działów specjalnych produkcji rolnej albo za rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym nastąpiła zmiana formy opodatkowania lub zmiana zasad ustalania dochodu.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że „proponowane regulacje powinny pozytywnie wpłynąć na zwiększenie transparentności dokonywanych transakcji i wzrost uczciwej konkurencji między przedsiębiorcami. Obniżenie omawianego limitu powinno w konsekwencji przyczynić się do zwiększenia dochodów budżetu państwa poprzez zmniejszanie szarej strefy oraz ograniczenie fikcyjnych transakcji”.

Pozdrawiamy, Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Wspólnicy

Kancelaria zastrzega, że niniejszy artykuł zawiera jedynie ogólny zarys poruszonych w nim zagadnień. Artykuł nie stanowi porady prawnej, opinii prawnej, ani też analizy konkretnego stanu faktycznego. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości z Państwa strony, serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*