Umowa o pracę na piśmie przed podjęciem pracy – zmiany w Kodeksie pracy od 1.09.2016 r.

Z dniem 1 września 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy autorstwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która zakłada koniec „syndromu pierwszej dniówki”.

Na gruncie obecnej regulacji umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jednak w przypadku zawarcia umowy o pracę w innej formie niż pisemna, pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić mu na piśmie ustalenia dotyczące zawarcia umowy o pracę, tj. ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

fot

Po wejściu w życie nowelizacji, pisemną umowę o pracę lub pisemne potwierdzenie ustaleń dotyczących zawarcia umowy o pracę, pracownik będzie musiał otrzymać przed dopuszczeniem go do czynności będących przedmiotem umowy. Dokumenty, o których mowa powyżej, będą musiały być sporządzone w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron. Ponadto, pracodawca będzie musiał również przedstawić pracownikowi regulamin pracy przed pierwszym dniem pracy.

W przypadku niedopełnienia powyższych obowiązków, kara grzywny dla pracodawcy pozostanie w niezmienionej wysokości, tj. od 1 tys. do 30 tys. złotych. Na skutek zmian łatwiej jednak będzie inspektorom PIP dokonywać skutecznej kontroli w zakresie legalnego zatrudniania pracowników.

Należy wskazać, iż zawarcie pisemnej umowy o pracę lub pisemnego potwierdzenia podstawowych ustaleń związanych z zwarciem umowy o pracę w innej formie niż pisemna przed dopuszczeniem do pracy, ułatwi pracownikom dochodzenie przysługujących im uprawnień wynikających ze stosunku pracy, a także korzystanie z ochrony gwarantowanej przez przepisy ubezpieczeń społecznych.

MPiPS podkreśla, iż nowe przepisy ułatwią działanie Państwowej Inspekcji Pracy. Wielokrotnie podczas kontroli dochodziło do nadużyć, a osoby nie posiadające umowy wskazywane były jako pracujące pierwszy dzień. Według informacji PIP w 2014 roku „nielegalne zatrudnienie, polegająca na powierzeniu pracy bez potwierdzenia na piśmie rodzaju umowy i jej warunków oraz niezgłoszeniu osoby zatrudnionej do ubezpieczenia społecznego stwierdzono w 18 proc. kontrolowanych podmiotów”.

Pozdrawiamy, Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Wspólnicy

Kancelaria zastrzega, że niniejszy artykuł zawiera jedynie ogólny zarys poruszonych w nim zagadnień. Artykuł nie stanowi porady prawnej, opinii prawnej, ani też analizy konkretnego stanu faktycznego. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości z Państwa strony, serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Źródło: http://www.mpips.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*