Zmiany w procedurze rejestracji znaków towarowych – ma być szybciej i taniej

Dziś wchodzi w życie ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej („Nowelizacja”), która przewiduje szybszą rejestrację znaków towarowych dzięki zmianie systemu rozpatrywania zgłoszeń przez Urząd Patentowy.

Poniżej przedstawiamy kilka zmian związanych z wprowadzeniem nowego modelu postępowania w sprawie udzielenia praw ochronnych na znaki towarowe.

zdjNajważniejszą zmianą – w zakresie procedury uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy – jest wprowadzenie nowego modelu postępowania w sprawie udzielenia praw ochronnych na znaki towarowe, zwanego systemem sprzeciwu. Istniejący obecnie w Polsce system badawczy, nakłada na Urząd Patentowy obowiązek przeprowadzenia badania z urzędu czy rejestracja takiego znaku jest uprawniona. Badanie to polega na uwzględnieniu przeszkód bezwzględnych (np. czy znak nadaje się do odróżniania towarów i usług jednego przedsiębiorcy od towarów i usług innego przedsiębiorcy) oraz przeszkód względnych (np. czy znak nie jest podobny do wcześniej zarejestrowanych znaków na terenie RP i UE).

Przyjęcie systemu sprzeciwu spowoduje, że prawo wyłączne na znak towarowy będzie udzielane znacznie szybciej niż dotychczas, co ma duże znaczenie przy intensywnie zmieniających się warunkach rynkowych. W ramach takiego systemu, urząd ds. własności przemysłowej nie odmawia bowiem z urzędu udzielenia prawa ochronnego na zgłoszony znak towarowy w przypadku wystąpienia kolizji z prawami wcześniejszymi. Szybkość udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy jest niewątpliwie jedną z podstawowych zalet systemu sprzeciwu. Wprowadzenie nowego modelu ochrony spowoduje zatem, iż w stosunkowo krótkim terminie, tj. niezwłocznie po badaniu formalno-prawnym i ocenie przesłanek bezwzględnych, a także w razie braku złożonego sprzeciwu, zostanie udzielone prawo ochronne na zgłoszony znak towarowy.

W praktyce, system będzie funkcjonował w ten sposób, że Urząd Patentowy będzie publikował w Biuletynie Urzędu Patentowego (BUP) znaki towarowe, które w jego ocenie spełniły warunki bezwzględne do rejestracji (wskazane w art. 1291 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej). W terminie 3 miesięcy od ogłoszenia w BUP, uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego będzie mógł wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego. Według Urzędu Patentowego takie rozwiązanie pozwoli na istotne skrócenie czasu rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych z dotychczasowych 13-14 miesięcy lub więcej do ok. 7 miesięcy od momentu zgłoszenia.

Nowelizacja wprowadza również możliwość ugodowego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy zgłaszającym a podmiotem, który sprzeciwia się takiej rejestracji. Urząd Patentowy niezwłocznie zawiadomi zgłaszającego o wniesieniu sprzeciwu i poinformuje strony o możliwości polubownego rozwiązania sprawy w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji.

Dotychczas, z uwagi na długotrwałą procedurę uzyskania ochrony na znak towarowy, wielu przedsiębiorców – pomimo braku zamiaru prowadzenia działalności na rynku unijnym – decydowało się na droższą, ale o wiele szybszą procedurę rejestracji znaku w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (ang. EUIPO).

W związku z przejściem z systemu badawczego na system sprzeciwu, przewidziane jest nowe rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Jak twierdzi Urząd Patentowy ma ono wprowadzić ujednolicony i prosty system pobierania opłat za zgłoszenie i ochronę znaków towarowych. Opłaty zgłoszeniowe również mają zostać obniżone.

Od dziś zmienią się także przepisy dotyczące wzorów przemysłowych, upraszczające wymagania dotyczących dokumentacji niezbędnej do rejestracji wzoru. Przewidują one m.in. rezygnację z konieczności sporządzenia opisu wzoru przemysłowego i określają zasady wykorzystania ilustracji zgłaszanych wzorów. Zmiany te mają przyczynić się m.in. do zmniejszenia liczby błędów i usterek w dokumentacji zgłoszeniowej i szybszej rejestracji wzorów. Jeśli w dokumentacji nie ma błędów uzyskanie rejestracji trwa 2-3 tygodnie, a usterki wydłużają ten czas nawet do pół roku.

Podczas poniedziałkowej konferencji Alicja Adamczyk – prezes Urzędu Patentowego wskazała, iż „Żyjemy w świecie własności intelektualnej, w której to rzeczywistości w skali całego świata rocznie jest około 1,5 mln zgłoszeń znaków towarowych, w związku z tym możemy sobie wyobrazić, jak dużo tutaj jest co roku przyrostu tych znaków towarowych„. Podkreśliła również, iż w Polsce pod ochroną jest w tej chwili ponad 236 tys. znaków towarowych, nie licząc znaków, które obowiązują wskutek udzielenia praw ochronnych przez unijny urząd ds. własności intelektualnej w Alicante.

Pozdrawiamy, Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Wspólnicy

Kancelaria zastrzega, że niniejszy artykuł zawiera jedynie ogólny zarys poruszonych w nim zagadnień. Artykuł nie stanowi porady prawnej, opinii prawnej, ani też analizy konkretnego stanu faktycznego. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości z Państwa strony, serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Źródło: PAP, www.sejm.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*