Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – najważniejsze zmiany

26 października 2015 r. Prezydent podpisał nowelę ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która ma uprościć procedury administracyjne dotyczące dokonywania wpisów, wykreśleń oraz sprostowań w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Nowe zmiany wejdą w życie 19 maja 2016 r.

zdj2Uproszczenie i usprawnienie obsługi przedsiębiorców powinno przełożyć się na zmniejszenie liczby wniosków wymagających wszczęcia postępowania administracyjnego oraz skrócenie czasu oczekiwania na aktualizację wpisu. Nowela doprecyzuje także istniejące regulacje w celu ujednolicenia stosowania prawa i zapewnienia wysokiej jakości danych zawartych w ewidencji przedsiębiorców, co z pewnością będzie sprzyjać wzmocnieniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Ma to szczególne znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy swoje zaufanie wobec kontrahentów opierają na informacjach uzyskanych z CEIDG prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

W ramach nowelizacji ustawy przewidziano również możliwość udostępnienia danych CEIDG nieodpłatnie – wszystkim zainteresowanym podmiotom – poprzez wyszukiwarkę CEIDG. Zmiana ta – poprzez zniesienie opłaty za udostępnianie danych – spowoduje zrównanie podmiotów publicznych i komercyjnych w zakresie udostępniania danych CEIDG. Ponadto, nowela ma również umożliwić organom państwowym takim, jak np. sądy czy prokuratury, dostęp do wszystkich danych wpisowych.

Najważniejsze zmiany w projekcie nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:

 • Ułatwienie procedury wykreślania i dokonywania sprostowań wpisów w CEIDG.
  Na gruncie nowelizacji, w przypadkach wskazanych w art. 34 ust. 2 ustawy, tj. (i) z powodu trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, którego przyczyną jest zgon, (ii) z powodu upływu 24-miesięcznego okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, czy (iii) z tytułu prawomocnego orzeczenia o zakazie wykonywania prowadzenia działalności, wykreślenie przedsiębiorcy następować będzie w drodze czynności materialnotechnicznej, bez wszczynania postepowania administracyjnego i wydawania decyzji przez Ministra Gospodarki.
  Sprostowanie wpisu w CEIDG z powodu niezgodności z treścią wniosku przedsiębiorcy, których przyczyną są błędy powstałe przy przekształcaniu przez organ gminy wniosku o wpis z formy papierowej na elektroniczną, odbywać się będzie poprzez umożliwienie organom gminy poprawiania własnych błędów powstałych w procesie przekształcania wniosków o wpis do CEIDG do formy elektronicznej. Dotychczas takie sprostowanie następowało w drodze postanowienia Ministra Gospodarki, poprzedzonego często żmudnym i długotrwałym postępowaniem administracyjnym. Takie rozwiązanie ma na celu skrócenie czasu oczekiwania na wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG i sprostowanie wpisów w CEIDG oraz poprawienie jakości danych w CEIDG.
 • Usprawnienie i ujednolicenie zasad uzyskiwania zaświadczeń o wpisie z CEIDG
  Zgodnie z nowymi rozwiązaniami, udostępnianie danych przez CEIDG powinno odbywać się elektronicznie i zgodnie z zasadami określonymi w ustawie SDG. Przedsiębiorca ma mieć także możliwość uzyskiwania z CEIDG zaświadczenia dotyczącego jego wpisu, zawierającego dane dotyczące adresu jego zamieszkania oraz innych danych niejawnych takich, jak numer PESEL, czy data urodzenia.
 • Poszerzenie zakresu danych zawartych we wpisie do CEIDG.
  W odpowiedzi na postulaty przedsiębiorców, dane te będą uzupełnione m.in. o informacje dotyczące jego numeru telefonu (przedsiębiorca będzie sam decydował czy chce, by numer był widoczny we wpisie, czy tylko służył do kontaktów z administracją publiczną), o dane przedstawiciela ustawowego. Stworzona zostanie również podstawa prawna do zamieszczania przez przedsiębiorcę we wpisie informacji o dacie trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. Obecnie istnieje podstawa prawna do zamieszczania we wpisie jedynie informacji o wykreśleniu wpisu z CEIDG – art. 25 ust. 1 pkt 19 ustawy SDG, którego brzmienie również zostanie doprecyzowane, wykreśleniu podlega zawsze przedsiębiorca, a nie jak wskazuje obecnie ten przepis „wpis”. Będzie także możliwość dołączenia do wniosku o wpis do CEIDG danych niezbędnych do zgłoszenia przedsiębiorcy oraz jego rodziny do ubezpieczenia społecznego i/lub zdrowotnego. Rozwiązanie to umożliwi przedsiębiorcom złożenie jednym wnioskiem o wpis do CEIDG również tych informacji i przekazanie ich elektronicznie do ZUS/KRUS (obecnie przedmiotowych zgłoszeń należy dokonywać bezpośrednio w wybranym oddziale ZUS/KRUS).
 • Ograniczenie zakresu danych podawanych przez przedsiębiorcę we wniosku o zmianę wpisu w CEIDG w sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej.
  Zgłoszenie zawieszenia działalności gospodarczej we wniosku o zmianę wpisu w CEIDG, nie będzie powodowało konieczności ponownego podawania przez przedsiębiorcę wszystkich danych adresowych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą.
 • Ułatwienie w dochodzeniu przez wierzycieli roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do CEIDG.
  Przewidziano wskazanie adresu do doręczeń zamieszczonego w CEIDG, jako rodzącego skutki administracyjne. Ułatwi to dochodzenie przez wierzycieli roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do tego sytemu.
  Zaproponowano też dodanie kolejnego przepisu, w którym zostanie wprost wskazane, że przedsiębiorca posługujący się adresem nieruchomości, do której nie ma tytułu prawnego, zostanie wykreślony z CEIDG przez Ministra Gospodarki. Rozwiązanie to wpłynie na zapewnienie prawdziwości danych wpisanych do CEIDG oraz ułatwi walkę z nieuczciwymi przedsiębiorcami podającymi nieprawdziwe dane adresowe w CEIDG.
 • Umożliwienie „rezygnacji” z wpisu w CEIDG przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.
  Jeśli przedsiębiorca, wpisując się do CEIDG, poda przyszłą datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, to do czasu, kiedy ten termin nadejdzie, będzie mógł zrezygnować z wpisu, i wtedy jego dane nie będą publikowane w CEIDG. Według prawa, osoba taka nie jest przedsiębiorcą (nie rozpoczęła wykonywania działalności gospodarczej), a CEIDG jest rejestrem przedsiębiorców.
 • Rozwiązanie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania przepisów ustawy – w części dotyczącej dokonywania wpisów do CEIDG.
  Uporządkowano siatkę pojęciową głównie w rozdziale 3 ustawy SDG, szczególnie w zakresie „wpisu w/do CEIDG”, „wpisu przedsiębiorcy”, „wykreślenia wpisu z CEIDG”, „wykreślenia przedsiębiorcy”, „wnioskodawcy”, „osoby uprawnionej”, „prowadzenie działalności w „formie” spółki cywilnej”.

Pozdrawiamy, Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Wspólnicy

Kancelaria zastrzega, że niniejszy artykuł zawiera jedynie ogólny zarys poruszonych w nim zagadnień. Artykuł nie stanowi porady prawnej, opinii prawnej, ani też analizy konkretnego stanu faktycznego. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości z Państwa strony, serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Źródło: www.ms.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*