Zmiany w prawie pracy w 2016 roku

22 lutego 2016 roku wchodzi w życie kilka dość istotnych zmian w prawie pracy, wprowadzonych Ustawą o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 roku. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich – w pigułce:

DSC_2605• Tylko 3 rodzaje umów o pracę – po zmianie Kodeks Pracy będzie rozróżniał następujące rodzaje umów o pracę: na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony.

• Nowe uregulowania dotyczące umów o pracę na czas określony – okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Ograniczenia te nie będą miały zastosowania do umów o pracę zawartych na czas określony: (i) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, (ii) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, (iii) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji albo (iv) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie – jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy (co ważne, w tym ostatnim przypadku, pracodawca musi zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy).

• Ujednolicenie okresu wypowiedzeń umów na czas określony i nieokreślony – okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony będzie uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i będzie wynosił:
1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

• Zmiany w zakresie umowy na okres próbny – według nowego brzmienia art. 25 § 2 i 3 Kodeksu Pracy, umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.
Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem będzie możliwe:
1) jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;
2) po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.

• Prawo pracodawcy do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy – w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca będzie mógł jednostronnie zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia.

Wskazane wyżej zmiany Kodeksu Pracy mają na celu – jak wynika z rządowego uzasadnienia projektu nowelizacji – ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystywania umów na czas określony. Dotychczas, na co wskazują autorzy projektu, umowy o pracę na czas określony zawierane były niejednokrotnie na długie okresy bez obiektywnego uzasadnienia. Tymczasem, celem umowy o pracę na czas określony nie jest długotrwałe zatrudnianie pracowników – do tego celu służy umowa o pracę na czas nieokreślony.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, dotyczących zmian w prawie pracy, serdecznie zachęcamy do kontaktu z nami.

Pozdrawiamy, Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Wspólnicy

Kancelaria zastrzega, że niniejszy artykuł zawiera jedynie ogólny zarys poruszonych w nim zagadnień. Artykuł nie stanowi porady prawnej, opinii prawnej, ani też analizy konkretnego stanu faktycznego. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości z Państwa strony, serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*