Miesięczne archiwum: marzec 2016

Niedopuszczalność wpisu do KRS jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może działać tylko łącznie z członkiem zarządu

„Czy możliwy jest wpis do KRS w rubryce „Prokurenci”, jednego prokurenta z jednoczesnym zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu spółki?”. To zagadnienie prawne Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego zostało rozstrzygnięte uchwałą 7 sędziów z dnia 30 stycznia 2015 r. (III CZP 34/14), w której SN uznał niedopuszczalność takiego wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS. Poniżej wskazujemy najistotniejsze ... Przeczytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – najważniejsze zmiany

26 października 2015 r. Prezydent podpisał nowelę ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która ma uprościć procedury administracyjne dotyczące dokonywania wpisów, wykreśleń oraz sprostowań w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Nowe zmiany wejdą w życie 19 maja 2016 r. Uproszczenie i usprawnienie obsługi przedsiębiorców powinno przełożyć się na zmniejszenie liczby wniosków wymagających wszczęcia postępowania administracyjnego oraz skrócenie czasu ... Przeczytaj więcej »